Przejdź do treści

Praca dla Psychologów i Pedagogów

Stanowisko: psycholog/pedagog – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” przy ul. Sienkiewicza 11 w Poznaniu oraz Filia os. Zwycięstwa 21 L.

Oferta ważna do 19.04.2022

Oferty można składać elektronicznie na adres: cuw@m.poznan.pl

Zakres podstawowych czynności

 1. Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w Centrum.
 2. Opracowanie wstępnych diagnoz i indywidualnych planów pracy z dzieckiem.
 3. Realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem.
 4. Współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie poznania sytuacji i potrzeb dzieci i młodzieży.
 5. Stała współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia, w szczególności porady psychologiczne, wsparcie w sytuacjach trudnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów, w sytuacjach kryzysowych.
 6. Prowadzenie konsultacji i zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców lub opiekunów.
 7. Przygotowywanie zajęć on-line oraz materiałów psychoedukacyjnych dla dzieci oraz rodziców/opiekunów.
 8. Przygotowywanie materiałów/komunikatów psychoedukacyjnych do zamieszczania na portalach społecznościowych lub na stronie internetowej.
 9. Współpraca ze szkołą dziecka oraz innymi instytucjami i organizacjami mogących pomóc w rozwiązywaniu problemów dziecka.
 10. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe psychologiczne/pedagogiczne

2. Bardzo dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel,

3. Znajomość zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych,

4. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Brak pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

7. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie na podobnym stanowisku

2. Komunikatywność i samodzielność

3. Umiejętności wykorzystania różnych form pracy z dziećmi (arteterapia, bajkoterapia, taniec, sport itp.)

4. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Skan/kopia dyplomu ukończenia wymaganych studiów
 4. Oświadczenie o znajomości programu Word, Excel.
 5. Oświadczenie o znajomości zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie o braku pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata
 10. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: Psycholog/Pedagog – Nr ref. CUW-SAZ.4320.14.2022

Oferty można składać elektronicznie na adres: cuw@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji „Wymagane dokumenty”

Miejsce pracy – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” przy ul. Sienkiewicza 11 w Poznaniu oraz Filia os. Zwycięstwa 21 L.

Popołudniowe godziny pracy w trakcie roku szkolnego, praca w wakacje od rana.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań w terminie do 2022-04-19.

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją na podstawie kodeksu pracy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane i upływie terminu roszczeń związanych z rekrutacja. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: ( imię, nazwisko, telefon, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje)
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Centrum Usług Wspólnych w związku ze świadczeniem obsługi kadrowo-płacowej na rzecz Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem  d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne ale niezbędne do niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
Skip to content