Przejdź do treści

Oferty pracy

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na następujące stanowisko: 

Psycholog / Pedagog

Umowa o pracę – cały etat
Termin składania ofert: do 2021-06-21

Zakres podstawowych czynności

1. Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w Centrum.
2. Opracowanie wstępnych diagnoz i indywidualnych planów pracy z dzieckiem.
3. Realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem.
4. Współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie poznania sytuacji i potrzeb dzieci i młodzieży.
5. Stała współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia, w szczególności porady psychologiczne, wsparcie w sytuacjach trudnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów, w sytuacjach kryzysowych.
6. Prowadzenie konsultacji i zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców lub opiekunów.
7. Przygotowywanie zajęć on-line oraz materiałów psychoedukacyjnych dla dzieci oraz rodziców/opiekunów.
8. Przygotowywanie materiałów/komunikatów psychoedukacyjnych do zamieszczania na portalach społecznościowych lub na stronie internetowej.
9. Współpraca ze szkołą dziecka oraz innymi instytucjami i organizacjami mogących pomóc w rozwiązywaniu problemów dziecka.
10. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe psychologiczne/pedagogiczne
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel,
 • Znajomość zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • Brak pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata
 • Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętności wykorzystania różnych form pracy z dziećmi (arteterapia, bajkoterapia, taniec, sport itp.),
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji

Więcej szczegółów na : https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,2699/oferty-pracy/psycholog-pedagog-centrum-wspierania-rozwoju-dzieci-i-mlodziezy-klub,38795/

Skip to content